Zevende specialisatiejaar Chemische Procestechnieken

Specialisatiejaren in het technisch secundair onderwijs zijn een verdieping van bepaalde leerstofonderdelen van de derde graad met het oog op een rechtstreekse en gerichte tewerkstelling.

 

Specialisatiejaren richten zich zeer specifiek naar een bepaalde sector of een gespecialiseerde deel-activiteit van een bepaalde sector.

Het is evident dat een specialisatiejaar steunt op een gedegen ‘vooropleiding’ en ‘voorkennis’ die nodig is om een bepaald segment van de basisopleiding uit te diepen en toepasbaar te maken voor de arbeidsmarkt.

Dit laatste heeft onder meer als belangrijke consequentie een realiteitsnabije uitwerking van het leerprogramma. Bovendien zal het programma en de praktische toepassing en uitwerking ervan, regelmatig moeten getoetst worden aan de noden en verwachtingen van het bedrijfsleven. Zo nodig zal moeten worden bijgestuurd in functie van nieuwe technologieën, industriële toepassingen en innovaties.

Het 7de Specialisatiejaar Chemische Procestechnieken richt zich tot leerlingen die :

 • een ruime belangstelling tonen voor wetenschappen in het algemeen en chemie in het bijzonder
 • gericht zijn op concreet en praktisch werken
 • reeds een (schoolse) ervaring hebben met laboratoriumwerk
 • de basisprincipes van toegepast wetenschappelijk onderzoek kennen, beheersen en toepassen
 • belangstelling hebben voor industriele toepassingen
 • zin hebben voor nauwkeurig werken (observeren, analyseren, synthetiseren)
 • manueel-technische en communicatieve vaardighedenm.b.t. wetenschappelijk werk hebben en deze verder willen toepassen in specifieke situaties
 • zin hebben voor nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid
 • flexibel zijn

In het 7de specialisatiejaar worden leerlingen opgeleid tot de functie van procesoperator, d.w.z. leren bedienen, sturen, controleren, storingen vaststellen en eventueel verhelpen en onderhouden van een productie-eenheid .

Het 7de Specialisatiejaar Chemische Procestechnieken beoogt een praktische voorbereiding voor tewerkstelling in de brede waaier van chemische bedrijven door het verwerven van :

 • manuele technieken eigen aan de productietechnieken in de chemische sector
 • onderzoeks- en productietechnieken eigen aan de chemische sector
 • kennis van meetsystemen en regelapparatuur
 • praktische kennis van nieuwe trends
 • toepassingen van informatie- en communicatietechnologie
 • vaardigheid in het rapporteren
 • basiswerkervaring d.m.v. stages

Algemene theoretische en praktische doelstellingen

 

 • Instructies en technische handleidingen ook in vreemde talen (Frans, Engels, Duits) begrijpen en toepassen.
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren.
 • Op een wetenschappelijk gefundeerde manier opereren.
 • Kennis van meetapparatuur en regeltechnieken i.v.m. druk, vloeistofniveau, temperatuur, doorstroming, rotatiefrequentie...
 • Kennis van chemische eenheden
 • Basiskennis van materialen, toestellen, gereedschappen en werk- en productiemethoden .
 • Toepassingen van automatiseringstechnieken kennen.
 • Functiediagrammen opstellen.
 • Elektrische, pneumatische en hydraulische schema’s begrijpen.
 • Analysemethoden kennen en toepassen;
 • Storingsanalyse uitvoeren.
 • Productieprocessen optimaliseren.
 • Storingsgegevens verzamelen, analyseren, interpreteren.
 • ICT-toepassingen.Voorschriften rond veiligheid, hygiene en milieuzorg.