Wat leer je in Techniek-Wetenschappen?

Ongeveer de helft van het totaal aantal lestijden gaat naar de zgn. positief-wetenschappelijke vakken, m.n. wiskunde, wetenschappelijk tekenen en informatica, biologie, fysica, chemie en laboratoriumwerk. Het is duidelijk dat we de wetten van de natuur ontdekken en leren begrijpen op een proefondervindelijke wijze. Bovendien wordt ook de link gelegd naar onze hedendaagse maatschappij. Geen wereldvreemd onderwijs dus ! In de verschillende onderdelen van de wiskunde leer je vooral logisch-wetenschappelijk denken, formuleren en redeneren. Het belang van de wiskunde voor de wetenschappelijke vakken hoeft zeker niet beklemtoond te worden. De zin voor nauwkeurigheid en het inzichtelijk leren werken zijn belangrijke eisen voor exact wetenschappelijk werk. De leerstof wordt concreet voorgesteld, begrippen en eigenschappen worden uitvoerig toegelicht door voorbeelden en oefeningen. Bovendien leer je gebruik te maken van praktische hulpmiddelen zoals het wetenschappelijk rekentoestel en de computer.

De lessen fysica, chemie en biologie leren je problemen op te lossen aan de hand van  theoretische wetten. Zo leer je zelfstandig denken en vertrouwen op je eigen redeneringen. Ook blijft de wetenschapsbeoefening niet louter beperkt tot 'wetenschappelijke kennis' maar je kan er ook echt wat mee doen. Dat gebeurt dan in de eerste plaats tijdens de lessen laboratorium waar je leert exact te observeren, experimenteren en kritisch beoordelen. Zo wordt de theorie duidelijker en leer je, een beetje op je eigen tempo, te evolueren van concreet handelen naar meer theoretisch denken. Vertrekkend van de proefondervindelijke studie van 'alledaagse' waarneembare stoffen en verschijnselen wordt de studie verder uitgebouwd tot een degelijke wetenschappelijke vorming die een stevige basis legt voor verdere studie en die ruime toekomstkansen biedt, o.m. in de chemische sector en medische en paramedische beroepen. Een opleiding met toekomst.

Godsdienst brengt de levens- en zinsvragen ter sprake We werken hier aan concrete thema’s zoals sociale rechtvaardigheid, gewetens- en relatievorming. Jezelf worden samen met anderen. Ook actuele knelpunten  zoals AIDS, armoede... komen aan bod. Vandaag gelovig zijn en je door het Evangelie en het leven van Christus laten inspireren en dragen.

De taalopleiding beoogt vooral een praktische en vakgerichte taalbeheersing met het oog op het juist kunnen interpreteren van vaktechnische teksten en informatie. Bovendien wordt de nodige mondelinge taalvaardigheid bijgebracht, noodzakelijk voor een vlotte, stijlvolle en menselijke contactvaardigheid. Je leert je precies en verzorgd uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling. Dit is ook nodig om je wetenschappelijk werk  nauwkeurig uit te voeren en voor te stellen. Daarnaast zijn luistervaardigheid en luisterbereidheid, het juist interpreteren van wat gezegd en geschreven wordt, belangrijke attituden om op kritische wijze resultaten van het laboratoriumwerk te evalueren en te begrijpen. Vreemde talen, m.n. Frans en Engels komen iets minder aan bod : hier gaat het er vooral om teksten te begrijpen.  Natuurlijk bieden de taalvakken ook de gelegenheid om de culturele kennis en bagage te verruimen.

Informatica  Dit vak is uiteraard een essentieel onderdeel in een wetenschappelijke opleiding. De computer is immers niet meer weg te denken in het wetenschappelijk onderzoek. Je leert met de computer metingen te doen en zichtbaar te maken, grafieken maken e.d. En uiteraard is de computer ook het hulpinstrument bij uitstek voor de verwerking van je waarnemingen bij de experimenten en proeven.

Aardrijkskunde , geschiedenis en kunstgeschiedenis tenslotte leveren een bescheiden bijdrage om de hedendaagse samenleving beter te leren kennen en begrijpen. Zo hebben we het o.m. over de problemen van de wereldeconomie en de armoede en onderontwikkeling, de internationale organisaties, de Belgische samenlevingen politieke structuren... De evolutie van het leefmilieu, mee  historisch bepaald door technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, is van grote invloed op de ontwikkelingsgraad van de mens en de kwaliteit van het leven. Door de eeuwen heen streefde de mens naar de inschakeling van wetenschappelijke kennis en technische vernieuwingen, soms ten goede, soms ten kwade. En zo leer je beter om te gaan met wetenschap en techniek.