Punten en Rapporten

In de loop van het schooljaar hebben de leerkrachten hiervoor de nodige informatie verzameld :

 • observatie tijdens de lessen
 • je werk en inzet tijdens de lessen
 • taken
 • toetsen
 • grote overhoringen
 • voor TSO proefwerken
 • gesprekken tijdens formele of informele oudercontacten of leerlingengesprekken

Al deze gegevens worden verzameld per semester. Voor TSO eindigt ieder semester met een examenperiode. In BSO werken we met permanente evaluatie en worden er geen proefwerken gehouden.

Een eerste tussentijdse evaluatie vindt plaats vóór de Kerstvakantie.

Op het einde van het schooljaar moet de delibererende klassenraad oordelen of je bekwaam bent naar het volgende leerjaar over te gaan.

Dagelijks Werk

 

Dagelijks werk gaat over :

 • kennis: beheers je de leerstof?
 • vaardigheden: je handigheid in praktische vakken maar bijvoorbeeld ook je spreekvaardigheid in taalvakken, nauwgezetheid en precisie bij laboratoriumwerk, …
 • houding en inzet: interesse, hulpvaardigheid, sociale gerichtheid, stiptheid…
 • In TSO-studierichtingen telt dagelijks werk voor 50% van de punten

Wie ‘dagelijks werkt’ heeft de grootste kans op slagen !

Wat is de betekenis van Proefwerken (TSO) 

 

Er worden geen examens georganiseerd voor praktische vakken zoals informatica, muziek, plastische opvoeding, lichamelijke opvoeding, techniek, beroepspraktijk…

Er worden tweemaal per schooljaar examens georganiseerd voor zogenaamde studievakken zoals wiskunde, taalvakken, technologie, wiskunde, wetenschappen, economie…

 • In TSO-studierichtingen telt examen voor 50% van de punten.

Rapporten

 

Een maandrapport : na een periode van +/- zes weken. Dit rapport vermeldt een gemiddeld cijfer per vak. Iedere vakleerkracht kan je uitleggen hoe dit gemiddelde berekend wordt.

Het maandrapport moet door de ouders gehandtekend worden en wordt op de eerste schooldag na het meegeven van het rapport terug aan de titularis bezorgd.

Een semesterrapport : wordt meegegeven vóór de kerstvakantie en op het einde van de maand juni. Dit rapport vermeldt het totale cijfer behaald voor dagelijks werk en het cijfer behaald voor examens.

Hou rekening met de opmerkingen van de leerkrachten !!

Maand- en semesterrapporten worden netjes bijeen gestoken in een plastic mapje dat bij het begin van het schooljaar wordt gegeven. Geen rapport zonder mapje …

Geïntegreerde proef

 

Wat ?

 

Een jaaromvattende praktische en /of theoretische opdracht waarin diverse vakken aan bod komen en waarin zowel de werkwijze (evolutie) als het eindproduct belangrijk zijn.

Voor wie ?

 

In volgende eindjaren moet een geïntegreerde proef worden afgelegd :

 • 6de jaar Techniek Wetenschappen
 • 6de jaar Hotel
 • 6de jaar Restaurant en Keuken
 • 7de jaar Restaurantbedrijf – Drankenkennis
 • 7de jaar Traiteur - Banketaannemer
 • 6de jaar Optiek
 • 6de jaar Tandtechniek
 • 6de jaar Logistiek medewerker
 • 6de jaar Medewerker klantendienst
 • 7de jaar Marketing
 • 7de jaar Logistiek

In volgende eindjaren dient een eindwerk gemaakt te worden :

 • 7de jaar Chemische procestechnieken
 • 7de jaar Dentaaltechnieken en superstructuren
 • 7de jaar Contactologie – Optometrie

 

Belang?

De geïntegreerde proef is een decretale verplichting. Niet-deelname leidt dus tot een mislukking !
Een goede geïntegreerde proef kan slechte examens niet goedmaken ! Een slechte geïntegreerde proef kan een goed examenresultaat wel op de helling zetten !

De beslissing van de klassenraad

De klassenraad beslist autonoom, d.w.z. dat de beslissing NIET kan in vraag gesteld worden tenzij op basis van procedure fouten.
Wie twijfels heeft rond de beslissing neemt contact met de directie volgens de regels vermeld in het schoolreglement.

De klassenraad kan beslissen tot :

 • Een A-attest : geslaagd en de leerling mag overgaan naar een hoger jaar
 • Een B-attest: geslaagd maar de leerling mag niet naar een hoger jaar in bepaalde, duidelijk vermelde studierichtingen
 • Een C-attest: niet geslaagd, de leerling moet het jaar overdoen, al dan niet in dezelfde studierichting.
 • Bijkomende proeven (herexamens) zijn een tweede kans wanneer door omstandigheden een leerling een onvoldoende haalt en leerkrachten van oordeel zijn dat je het toch zou moeten kunnen…!

Omdat evaluatie zeer belangrijk is, streven we naar een zo optimaal mogelijk systeem ! Het is dan ook de bedoeling ons evaluatiesysteem tijdens de komende jaren te verfijnen !

U vindt het hele evaluatiereglement in het schoolreglement.