Leerlingenbegeleiding

Wat verstaan wij onder leerlingenbegeleiding?

 • Hulp bij studie
 • Hulp bij socio-emotionele problemen
 • Opvang bij gedragsproblemen (zorgklas)

Wie doet aan leerlingenbegeleiding?

 • Iedere vakleerkracht
 • De titularis
 • De begeleidende klassenraad
 • Het opvoedend personeel (secretariaat)
 • De interne pedagogische begeleider, de zorgcoördinator, de pedagogisch directeur, de directeur kunnen steeds bemiddelend, begeleidend of sanctionerend optreden
 • GOK-leerkrachten
 • Het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)

Hoe doen wij aan leerlingenbegeleiding?

Studiebegeleiding

 • Individuele begeleiding na de les(dag) door de vakleerkracht
 • Individuele begeleiding na de les door een andere vrijwillige op vraag van de vakleerkracht of op vraag van de leerling en/of de ouders

Wat?

 • Studietips
 • Bijkomende uitleg
 • Extra opdrachten

BELANGRIJK ! De school tracht indien nodig een bijwerkleerkracht te vinden. Dit is niet altijd mogelijk! Ouders worden via de schoolagenda of een afzonderlijk schrijven op de hoogte gebracht!

Socio-emotionele begeleiding

 • Individuele begeleiding bij persoonlijke problemen zoals pesten, drug- en alcoholgebruik, relationele problemen …
 • Een open gesprek kan wonderen doen…
 • Een begeleidingsplan met afspraken is een grote steun…
 • Doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties is soms noodzakelijk…